Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van All-Reptile zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna:’Voorwaarden’) van All-Reptile (met KvK nr.27264707 en BTW nr. NL001230300B20) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het afnemen van een dienst (Vakantieservice) houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door All-Reptile worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van All-Reptile worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door All-Reptile ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de gesloten overeenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van All-Reptile zijn vrijblijvend en All-Reptile behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanmelding voor de Vakantieservice door All-Reptile. All-Reptile is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van haar Vakantieservice te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, deelt All-Reptile dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de aanmelding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage. Kortingen, speciale voorwaarden en geldende tarieven worden op de website van All-Reptile duidelijk aangegeven. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van All-Reptile.
Indien All-Reptile haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van All-Reptile om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is All-Reptile gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Indien de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen de aanmelding en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de aanmelding te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door All-Reptile.

Artikel 4. Reserveringen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van reserveringsgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en All-Reptile, is All-Reptile niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door All-Reptile.
Als u een reservering gedaan heeft, ontvangt u per e-mail een orderbevestiging.

Artikel 5. Persoonsgegevens

All-Reptile zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw reservering en uitsluitend in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft All-Reptile ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw reservering op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat All-Reptile gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet rechtstreeks aan All-Reptile kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

De op de website van All-Reptile weergegeven afbeeldingen en teksten vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen of teksten dient u contact op te nemen met All-Reptile.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Artikel 9. Akkoordverklaring

Met het versturen van uw reserveringsverzoek verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden van de All-reptile Vakantieservice

Deze Aanvullende Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden van All-Reptile

Artikel 1. Reservering en Aanbetaling

1.1 Reserveringen dienen voor het hoogseizoen schriftelijk (bij voorkeur via de website www.all-reptile.nl) minstens drie weken voor de aanvang van het beoogde verblijf plaats te vinden. Als hoogseizoen gelden de maanden juli en augustus en de periode 23 december – 5 januari.

1.2 Een reservering is pas geldig als bij wijze van aanbetaling de helft van het totaalbedrag door All-Reptile zal zijn ontvangen. Dit bedrag zal op de uiteindelijke factuur worden verrekend.

1.3 Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf wordt, bij het brengen van het gastdier, een reserveringsformulier in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar ontvangt de klant, één exemplaar blijft in handen van All-Reptile. Bij dit formulier ontvangt de klant een exemplaar van deze aanvullende voorwaarden. Het bedrag van de aanbetaling zal op dit formulier worden vermeld.

1.4 Het reserveringsformulier, volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van de klant, vormt tezamen met de aanvullende voorwaarden de pensionovereenkomst.

1.5 Gastdieren die een beschermde status (CITES) genieten zullen niet worden aanvaard.

1.6 Brengen en halen van het gastdier geschiedt alleen op afspraak.

1.7 All-Reptile zal het gastdier als het gebracht wordt onderzoeken op gezondheidsrisico’s. All-Reptile behoudt zich het recht voor om zieke, of ernstig verzwakte dieren waarvan het zich laat aanzien dat er een sterfterisico bestaat, te weigeren.

1.8 In deze aanvullende voorwaarden wordt onder ‘klant’ verstaan, diegene met wie de pensionovereenkomst betreffende het gastdier wordt aangegaan. Het ophalen van het gastdier door een andere persoon dan de klant is mogelijk, mits het reserveringsformulier van de klant en legitimatie kan worden overgelegd.

Artikel 2. Betaling

2.1 De op de website vermelde bedragen gelden per dag, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

2.2 Zowel de dag van het brengen als de dag van het ophalen worden als volledige dagen berekend. In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is All-Reptile gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

2.3 Bij eerder ophalen, dan wel later brengen van het gastdier blijft de klant de gehele reserveringssom aan All-Reptile verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

2.4 Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken, dient de klant de afgesproken prijs per dag gedurende de extra dagen bij het ophalen te voldoen.

2.5 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij All-Reptile ophaalt, zal All-Reptile de klant per aangetekend schrijven sommeren om het dier binnen 48 uur op te halen. Ingeval de klant in gebreke blijft, heeft All-Reptile het recht het gastdier naar een asiel resp. reptielenopvang te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de kosten voor het extra verblijf en de eventuele transport- en asielkosten. All-Reptile zal nooit de eigenaar van het gastdier worden.

Artikel 3. Annulering van reeds betaalde reserveringen Vakantieservice

Indien u een al betaalde reservering wilt annuleren dan is dit mogelijk. Omdat het annuleren kosten voor ons met zich meebrengt, moeten wij hier kosten voor in rekening brengen. U kunt annuleren tegen 10% van het betaalde bedrag.
Als All-Reptile een reservering moet annuleren betaalt u natuurlijk geen kosten. U krijgt dan uw volledige aanbetaalde bedrag direct teruggestort.

Artikel 4. Verzorging en Ziekte

4.1 All-Reptile verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven gastdier, en behoudt zich het recht voor dit te doen op de wijze die zij het best acht.

4.2 Ieder gastdier dient vrij te zijn van waarneembare parasieten, zoals bv. mijt. Indien All-Reptile genoodzaakt is om tegen parasieten maatregelen te nemen in het belang van het gastdier, worden de kosten daarvan in rekening gebracht aan de klant.

4.3 Als het gastdier een speciale verzorging, bijvoorbeeld voedsel of medicijnen, vergt, zal de klant deze zelf verschaffen in een hoeveelheid die voldoende is om de afgesproken pensionduur te overbruggen. Op de voeding, resp. medicijnen zal de naam van de klant en het dier waarvoor het bestemd is worden aangegeven. Voor de medicijnen zal een schriftelijke gebruiksaanwijzing worden meegeleverd.

4.4 De klant verleent bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier, aan All-Reptile het recht om al die maatregelen te treffen in het belang van het gastdier die All-Reptile wenselijk acht, inclusief het zo nodig bezoeken van een gespecialiseerde dierenarts. Deze kosten dienen bij het afhalen van het gastdier te worden voldaan.

4.5 All-Reptile zal aan het einde van de verblijfsperiode melding maken van bijzonderheden (zoals het behandelen of vermoeden van ziekten en/of aandoeningen) van het gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 All-Reptile is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van de ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van All-Reptile.

5.2 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan All-Reptile te (ver)melden, die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier. De klant is aansprakelijk jegens All-Reptile voor schade die ondervonden wordt als gevolg van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

ikoon adobe reader Algemene voorwaarden bewaren of printen