Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van All-Reptile zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna:’Voorwaarden’) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door All-Reptile worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van All-Reptile worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door All-Reptile ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van All-Reptile zijn vrijblijvend en All-Reptile behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door All-Reptile. All-Reptile is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt All-Reptile dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Kortingen, speciale voorwaarden en geldende tarieven worden op de website van All-Reptile duidelijk aangegeven. U kunt uw bestelling met iDEAL betalen. Zakelijke klanten kunnen na overleg met All-Reptile per bank (vooruit) betalen. Zij ontvangen daarvan een factuur. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is All-Reptile gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door All-Reptile.

Artikel 4. Levering

De bestelde producten kunnen verstuurd worden. Daarvoor hanteren wij de tarieven van PostNL vermeerderd met een kostendekkende opslag voor verpakking en afhandeling.
Indien het gewicht van uw totale bestelling groter is dan 10 kg kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor verzending. In dit geval wordt er contact met u opgenomen via telefoon of E-mail.
Bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden ook verstuurd via PostNL. Zodra de bestelling verstuurd wordt sturen wij u de track and trace code. Het aannemen van de bestelling is de verantwoorfelijkheid van de klant. All-Reptile handelt uw bestelling z.s.m. en met zorg af..

Artikel 4.1 Annulering van reeds betaalde bestellingen

Indien u een al betaalde bestelling wilt annuleren dan is dit mogelijk. Omdat het annuleren kosten voor ons met zich meebrengt, moeten wij hier helaas wel kosten voor in rekening brengen. U kunt annuleren tegen 10% van het betaalde bedrag zolang uw bestelling nog niet is verstuurd. Na versturing is annulering niet meer mogelijk.
Als All-Reptile een bestelling moet annuleren dan betaalt u natuurlijk geen kosten. U krijgt dan uw volledige aanbetaalde bedrag direct teruggestort.

Artikel 4.2 Retouren

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan kunt u het product binnen 7 dagen na aflevering aan ons retourneren, mits de geleverde artikelen onbeschadigd zijn zulks ter beoordeling van All-Reptile. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan All-Reptile verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u All-Reptile daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan All-Reptile te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7.Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en All-Reptile, is All-Reptile niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door All-Reptile.
Als u de bestelling gedaan heeft, ontvangt u per e-mail een orderbevestiging. Indien uw bestelling vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, zullen wij u z.s.m. inlichten en uw gestorte aankoopbedrag terugstorten.

Artikel 8. Persoonsgegevens

All-Reptile zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en uitsluitend in verband daarmee aan derden (PostNL) ter beschikking worden gesteld.
De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft All-Reptile ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat All-Reptile gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet rechtstreeks aan All-Reptile kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
De op de website van All-Reptile weergegeven afbeeldingen en teksten vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen of teksten dient u contact op te nemen met All-Reptile.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Artikel 11. Akkoordverklaring

Met het versturen van uw order verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

ikoon adobe reader Leveringsvoorwaarden bewaren of printen